Search

LINCOST - RODO

Twoja prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych są dla nas ważne. Niniejszy dokument Polityki prywatności (RODO) opisuje rodzaje informacji, które są lub mogą być gromadzone, wykorzystywane lub udostępniane przez LINCOST.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Polityki prywatności (RODO) lub sposobu, w jaki postępujemy z danymi użytkownika i danymi osobowymi, lub chcesz wycofać swoją zgodę na dalsze gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami , aby wycofać swoją zgodę napisz do nas biuro@lincost.eu

RODO

Dostosowaliśmy się do wymogów RODO, czyli unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kto jest administratorem danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest LinCost Biuro usług specjalistycznych Justyna Dąbrowska (dalej "LinCost") z którym można skontaktować się:
- pisemnie: adres LinCost Biuro usług specjalistycznych Justyna Dąbrowska ul. Chałubińskiego 4/27, 85-794 Bydgoszcz
- emailowo: biuro@lincost.eu

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji podpisanych umów na obsługę księgowo - kadrową oraz umów i zleceń na usługi pielęgnacji zieleni, melioracji itp. usług.
Dane osobowe są przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym: m.in. ustawy podatkowe, ustawy zusowskie, kodeks pracy. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania czynności wskazanych w zawartych umowach. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności. 

Skąd pozyskujemy Państwa dane

Większość przetwarzanych przez "LinCost" danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności od klienta. 
Część danych może pochodzić m.in. od osób reprezentujących Państwa (w tym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), z publicznych ewidencji i rejestrów tj. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

Czy przekazujemy Państwa dane do państwa trzeciego

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu obowiązywania zawartych umów oraz obowiązującego w tym zakresie prawa podatkowego i kadrowego.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez "LinCost" narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

Jakie przysługują Państwa prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie na adres email: biuro@lincost.eu